REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM KART DESEROWYCH§ 1.

PRZEDMIOT

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad przygotowania przez Agencję Kart Menu na rzecz Kontrahenta.

2. Regulamin zawiera prawa i obowiązki zarówno Agencji, Kontrahenta jak i prawa Froneri oraz reguluje wzajemne relacje pomiędzy nimi w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej

§ 2.

DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu następujące słowa, pisane wielką literą, mają znaczenie wskazane poniżej:

a). Agencja – oznacza Agencję reklamową BEZobaw, z siedziba przy ul. Józefa Chełmońskiego 70D/2, 31-340 Kraków. NIP 676-154-44-78, REGON 364916850

b). Mail – oznacza podany przez Kontrahenta w trakcie Rejestracji adres email, który następnie służy Agencji do komunikacji z Kontrahentem.

c). Mail Agencji – oznacza adres email - froneri@bezobaw.pl

d). Froneri – oznacza Froneri Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000047883, REGON 690513446, NIP: 8171665383, BDO: 000022753

e). Karta Menu – oznacza kartę menu z produktami marki Scholler lub innymi produktami Froneri lub Kontrahenta, przygotowaną przez Agencję na rzecz Kontrahenta na zasadach określonych w Regulaminie.

f). Konto – oznacza prowadzony przez Agencję dla Kontrahenta pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w których gromadzone są dane Kontrahenta oraz informacje o jego działaniach w Serwisie

g). Kontrahent – oznacza osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną lub osobę prawną, która zakłada Konto w celu zamawiania Usług

h). Niestandardowa Karta Menu – Karta Menu przygotowana w oparciu o szablon lub materiały przesłane przez Kontrahenta, w zakresie w jakim nie umożliwia tego Serwis

i). Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

j). Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Konta.

k). RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

l). Serwis – oznacza serwis internetowy mieszczący się pod adresem https://desery.scholler.com.pl/, służący Kontrahentowi do składania zleceń na wykonanie Usługi

m). Standardowa Karta Menu – oznacza Kartę Menu przygotowaną w oparciu o szablony kart, zdjęcia dostępne w Serwisie lub informacje i materiały przesłane przez Kontrahenta w zakresie, w jakim umożliwia to Serwis. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Karcie Menu, rozumie się przez to co do zasady Standardową Kartę Menu, chyba że coś innego wynika z treści lub kontekstu Regulaminu

n). Strony – oznacza Agencję lub Kontrahenta

o). Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Agencję na rzecz Kontrahenta, której przedmiotem jest przygotowanie przez Agencję na rzecz Kontrahenta Kart Menu (Standardowych lub Niestandardowych) na zasadach określonych w Regulaminie

§ 3.

REJESTRACJA

1. Kontrahentem może być osoba, która współpracuje z Froneri oraz w związku z tą współpracą posiada zgodę Froneri na korzystanie z jej znaków, logo, oznaczeń, w szczególności znaków towarowych, w zakresie wystarczającym do korzystania z Kart Menu. Wyjątkowo, na bazie osobnej zgody Froneri, Kontrahentem może zostać osoba, która zamierza podjąć współpracę z Froneri. Zakończenie współpracy pomiędzy Kontrahentem i Froneri uprawnia Agencję do zamknięcia Konta Kontrahenta w trybie natychmiastowym.

2. Agencja zastrzega sobie dodatkowe uprawnienie do żądania od Kontrahenta przesłania dokumentów, z których będzie wynikało, że spełnia on wymagania określone w pkt 1 powyżej.

3. Konto jest zakładane przez osobę, która chce zostać Kontrahentem za pomocą funkcjonalności udostępnionej w Serwisie. Podczas rejestracji Kontrahent ma obowiązek podawać prawdziwe dane, wymagane w formularzu rejestracyjnym. Kontrahent ma obowiązek aktualizować te dane. Agencja nie odpowiada za ewentualne błędy (w szczególności na wystawianych fakturach) będące skutkiem braku podania przez Kontrahenta prawdziwych danych lub zaniechania ich aktualizacji. Odpowiedzialność Agencji w zakresie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest wyłączona. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną Agencji przez brak podania prawdziwych danych lub zaniechanie ich aktualizacji.

4. Osoba zakładająca Konto ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza w trakcie rejestracji przez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany przez osobę rejestrującą się w Serwisie adres Email zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia przez Kontrahenta Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Agencją i Kontrahentem, której przedmiotem jest utrzymywanie przez Agencję na rzecz Kontrahenta Konta.

6. Kontrahent uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła.

7. Jedna osoba może dokonać więcej niż jednej Rejestracji, jeśli chce aby faktury wystawiane przez Agencję w związku z realizacją Usług dotyczyły różnych podmiotów gospodarczych.

8. Założenie i utrzymywanie Kontra jest bezpłatne.

9. Kontrahentowi nie wolno korzystać z Kont innych Kontrahentów.

§ 4.

PROCEDURA REALIZACJI USŁUGI

1. Realizacja Usługi składa się z następujących etapów – złożenie zamówienia, płatność, akceptacja projektu graficznego, druk Kart Menu, doręczenie Kart Menu.

2. Przewidywany czas realizacji Usługi może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Agencja nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, przerw w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, awarii maszyn drukarskich, lub innych niezależnych. W tych przypadkach o powstałym opóźnieniu Agencja poinformuje Kontrahenta na adres Email niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie. Składanie zamówienia

Składanie zamówienia

3. Usługa jest realizowana na podstawie złożonego przez Kontrahenta zamówienia za pośrednictwem Konta. Po zalogowaniu na swoje Konto Kontrahent wybiera z dostępnych propozycji szablonów rodzaj Karty Menu oraz ustala jego wygląd i zawartość.

4. W zależności od rodzaju Kart Menu Kontrahent może umieścić na nim określoną liczbę oferowanych produktów, informacji o tych produktach oraz innych informacji. Serwis oferuje Kontrahentowi do wyboru zdjęcia produktów oraz ich przykładowe opisy. Kontrahent może modyfikować opisy oraz umieszczać na Kartach Menu ceny produktów. Dodatkowo Serwis umożliwia Kontrahentowi dodanie do Karty Menu własnego loga.

5. Logo Kontrahenta powinno być przesłane w takim formacie, w jakim jest to wymagane w Serwisie. Logo jest dodawane do Karty Menu w takiej jakości oraz rozdzielczości, w jakiej zostało ono przesłane przez Kontrahenta. Agencja może zwrócić uwagę Kontrahenta na niską jakość przesłanego logo, ale nie jest to jej obowiązkiem i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniechania tego.

6. Serwis umożliwia Kontrahentowi także przygotowanie Niestandardowej Karty Menu. Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy przygotowania Niestandardowej Karty Menu, szczególnie w przypadku, gdyby odbiegała ona przyjętej konwencji wykorzystywanej do projektowania Kart Menu, jako kart produktów marki Scholler lub innych produktów Froneri.

7. Loga Kontrahenta, zdjęcia produktów przesłanych przez Kontrahenta, opisy produktów oraz inne treści oraz materiały dodawane przez Kontrahenta do Karty Menu nie mogą zawierać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych, naruszających dobre obyczaje treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Nie mogą one także ze względu na swoją treść, wygląd, charakter naruszać powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności naruszać praw autorskich i innych praw własności intelektualnej osób trzecich, stanowić czynów nieuczciwej konkurencji lub niedozwolonych praktyk rynkowych.

8. Przesłanie przez Kontrahenta zamówienia za pomocą Serwisu jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Agencją i Kontrahentem umowy, której przedmiotem jest realizacja przez Agencję na rzecz Kontrahenta Usługi w zamian za odpłatność ze strony Kontrahenta.

Płatność i faktury

9. Kontrahent po złożeniu zamówienia na Usługę wnosi z góry płatność za nią. Cena Usług jest kalkulowana na podstawie wprowadzonego przez Kontrahenta zamówienia w oparciu algorytm znajdujący się w systemie zamawiania kart. W przypadku przygotowania Niestardardowej Karty Menu ich koszt zostanie osobno wyliczony przez Agencję w odniesieniu do każdego indywidualnego zamówienia.

10. Płatność odbywa się poprzez umieszczone w Serwisie przekierunkowania na strony operatorów płatności, z którymi Agencja posiada odrębnie zawarte umowy. Dokonując płatność Kontrahent zawiera osobną umowę z operatorem płatności, na podstawie regulaminu lub innych dokumentów obowiązujących u danego operatora płatności. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację płatności, chyba że problemy są wywołane przez błędy występujące w Serwisie.

11. Płatność za przygotowanie Niestandardowych Kart Menu może następować w inny sposób, w szczególności przelewem na konto Agencji.

12. Płatność może być także dokonana przez Froneri na podstawie osobnego ustalenia pomiędzy Froneri i Kontrahentem. W takim wypadku Kontrahent zaznacza tą okoliczność w Serwisie.

13. Po dokonaniu przez Kontrahenta płatności Agencja wystawia fakturę na Kontrahenta, która jest wysyłana na adres Email Kontrahenta.

Akceptacja projektu graficznego

14. Na podstawie złożonego przez Kontrahenta zamówienia Agencja przygotowuje projekt graficzny Karty Menu w terminie do 3 dni roboczych, który jest następnie przesyłany Kontrahentowi do akceptacji. W przypadku Niestandardowej Karty Menu Agencja informuje Kontrahenta niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia o terminie przygotowania projektu graficznego.

15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności, np. materiałów dostarczonych przez Kontrahenta, które nie nadają się do druku ze względu na słabą jakość lub zbyt niską rozdzielczość, Agencja może poinformować o tym niezwłocznie Kontrahenta prosząc o dodatkowe wyjaśnienia/materiały. W takim wypadku czas realizacji zaczyna biec dopiero po otrzymaniu przez Agencję wyjaśnień/materiałów, na bazie których możliwe będzie przygotowanie projektu graficznego.

16. Po przygotowaniu projektu graficznego, Agencja przesyła go Kontrahentowi w formie elektronicznej, w celu akceptacji do druku lub wprowadzenia korekty.

17. Kontrahent ma prawo do jednorazowej korekty projektu graficznego, która obejmuje korektę zmiennych elementów Standardowych Kart Menu, czyli takich które Kontrahent może wybrać, zmienić lub dodać na etapie składania zamówienia, w szczególności wymianę zdjęcia, loga lub opisów.

18. Korekcie nie podlegają stałe elementy szablonów Standardowych Kart Menu tj. w szczególności layout, fonty, ich wielkość i kolor.

19. W przypadku projektu graficznego Niestandardowej Karty Menu Kontrahent ma prawo do jednorazowej korekty, które obejmuje korektę opisów produktów, zdjęć i cen. Korekcie nie podlegają natomiast inne elementy.

20. Po wprowadzeniu korekty Agencja przesyła poprawiony przez siebie projekt graficzny Kontrahentowi w celu sprawdzenia i akceptacji do druku. Na tym etapie korekcie podlegają tylko niezgodności z projektem graficznym ustalonym w wyniku wprowadzonych przez Kontrahenta poprawek. Wprowadzenie innych zmian wymaga jednostronnej zgody Agencji, która może być uzależniona od dodatkowej opłaty ze strony Kontrahenta.

21. Na każdym etapie tj. przed korektą i po korekcie obowiązkiem Kontrahenta jest dokładne sprawdzenie projektu graficznego pod kątem ewentualnych błędów w tekście i grafice, w tym błędów co do treści lub literówek, niewłaściwych zdjęć. Zaleca się wydruk projektu Karty Menu w skali 1:1 w kolorze i sprawdzenie go w wersji papierowej.

Druk Kart Menu

22. Po wyrażeniu akceptacji do druku, reklamacji nie uwzględnia się, jeśli wydrukowane Karty Menu są zgodne z zaakceptowanym projektem graficznym. Jako podstawę do reklamacji, nie uwzględnia się także rozbieżności kolorystycznych, gdyż kolory wyświetlane na różnych ekranach i drukowane na różnych drukarkach mogą się różnić. 23. Druk Kart Menu odbywa się w terminie do ??? dni roboczych od momentu otrzymania przez Agencję akceptacji do druku projektu graficznego przez Kontrahenta. 24. W przypadku druku Kart Menu w ilości przekraczającej ???, czas realizacji Usługi może być inny, o czym Agencja informuje Kontrahenta.

Doręczenie Kart Menu

25. Doręczenie Kart Menu do Kontrahenta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Kontrahenta podczas składania zamówienia. Możliwość zmiany adresu doręczenia istnieje do momentu ukończenia druku na Email Agencji.

26. Doręczenie Karty Menu do Kontrahenta jest odpłatne. Opłata pobierana jest w momencie składania zamówienia na Usługę.

27. Doręczenie Kart Menu odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że strony postanowią inaczej. Karty Menu w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach.

28.Kontrahent zobowiązany jest przy odbiorze zamówienia zbadać przesyłkę, otworzyć jej zawartość przy kurierze lub przewoźniku. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Kart Menu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera lub przewoźnika, w szczególności spisać protokół uszkodzeń w obecności osoby dostarczającej Karty Menu.

29. Kontrahent ma obowiązek odbioru wysłanych do niego Kart Menu. W przypadku braku odbioru wysłanych Kart Menu i ich zwrocie do Agencji, przysługuje jej prawo do utylizacji tych Kart Menu na koszt Kontrahenta po wcześniejszym wezwaniu Kontrahenta do ich odbioru od Agencji w terminie 14 dni. Niezależnie od prawa do żądania zwrotu kosztów utylizacji, zwrotnej przesyłki oraz ewentualnych kosztów magazynowania Kart Menu, Agencji przysługuje prawo do dochodzenia od Kontrahenta szkody wywołanej brakiem odbioru Kart Menu.

30. Jeśli z okoliczności będzie wynikało, że Kontrahent nie jest zainteresowany odbiorem Kart Menu, w szczególności jeśli nie będzie z nim żadnego kontaktu, Agencja nie ma obowiązku wysyłania ich do Kontrahenta. Skorzystanie przez Agencję z tego uprawnienia jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego wezwania Kontrahenta do złożenia oświadczenia o gotowości odbioru Kart Menu i braku odpowiedzi ze strony Kontrahenta w terminie 7 dni lub odpowiedź negatywna. W przypadku braku wysłania Kart Menu przez Agencję na podstawie niniejszego punktu, Agencji przysługuje prawo do utylizacji Kart Menu na koszt Kontrahenta. Niezależnie od prawa do żądania zwrotu kosztów utylizacji oraz ewentualnych kosztów magazynowania Kart Menu, Agencji przysługuje prawo do dochodzenia od Kontrahenta szkody wywołanej brakiem odbioru Kart Menu.

31.Doręczenie Kart Menu przez firmę kurierską jest realizowane do 3 dni roboczych. W przypadku większej ilości dostarczanych Kart Menu termin ich dostarczenia może ulec zmianie, o czym Agencja informuje Kontrahenta. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu Kart Menu.

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę u Agencji wywołaną naruszeniem przez Kontrahenta § 4 ust. 7 powyżej. Akceptacja przez Agencję projektu graficznego Karty Menu w trakcie realizacji Usługi nie ogranicza wyklucza, ani w żadnym stopniu nie ogranicza odpowiedzialności Kontrahenta.

2. Odpowiedzialność Agencji za szkody związane z Kartami Menu, w szczególności z ich treścią, wyglądem, zawartością, czy kształtem jest wyłączona w zakresie, w jakim źródłem szkody są koncepcje, materiały, zdjęcia, treści pochodzące od Kontrahenta.

3. Z chwilą wydania przez Agencję Kart Menu kurierowi lub innemu przewoźnikowi, na Kontrahenta przechodzi prawo własności Kart Menu oraz ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Kart Menu od przyjęcia ich do przewozu, aż do wydania Kontrahentowi.

4. Całkowita odpowiedzialność Agencji za wywołaną szkodę nie może przekroczyć wysokości ceny zapłaconej przez Kontrahenta za realizację Usługi, z którą związane jest roszczenie Kontrahenta.

5. W przypadku, gdy Agencja przy realizacji Usługi skorzysta z podwykonawców ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.

6. Agencji przysługuje prawo do zawieszenia Konta w przypadku:

a. naruszenia przez Kontrahenta Regulaminu,

b. istnienia wątpliwości, czy Kontrahent spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 powyżej.

7. W okresie zawieszenia Kontrahent ma dostęp do Konta, ale nie może składać zamówień na Usługi.

§ 6.

REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej adres Email Agencji. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia Kart Menu.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis nieprawidłowości, żądanie Kontrahenta w związku z reklamacją, zgodnie z ust. 5 poniżej, jak również dokumentację wady w postaci zdjęć oraz innych materiałów, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Agencja rozpatruje reklamacje niezwłocznie po jej wpłynięciu, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności reklamacji, o czym Agencja każdorazowo informuje Kontrahenta. Agencja może wymagać udostępnienia części lub całości reklamowanych Kart Menu zleconemu przez siebie kurierowi. Może również wymagać uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Kontrahent ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni roboczych. Odmowa udostępnienia przez Kontrahenta reklamowanych Kart Menu lub dodatkowej dokumentacji wymaganej przez Agencję jest podstawą do uznania reklamacji za niezasadną.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Agencja poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość na adres Email. W przypadku pozytywnego sposobu rozpatrzenia reklamacji jej sposób załatwienia jest uzależniony od żądania zgłoszonego przez Kontrahenta w reklamacji. Agencja ma prawo negocjować zawarte w reklamacji żądanie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Kontrahent zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanych Kart Menu do Kontrahenta.

5. Załatwienie pozytywnie rozpatrzonej reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej przez Kontrahenta korekty faktury wystawionej przez Agencję lub w formie rabatu. Agencja może zażądać zwrotu całości lub części reklamowanych Kart Menu.

6. W zakresie, w jakim reklamacja będzie dotyczyła szkód powstałych w trakcie przewozu, Agencja zwróci ją Kontrahentowi z informacją o powodzie zwrotu. Kontrahentowi przysługuje w takim wypadku prawo do dochodzenia roszczeń bezpośrednio od kuriera lub przewoźnika.

§ 7.

ZAKOŃCZENIE UMOWY KONTA ORAZ UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUGI

1. Umowa o utrzymywanie Konta jest zawierana pomiędzy Agencję i Kontrahentem na czas nieokreślony.

2. Umowa o utrzymywanie Konta może być rozwiązana przez każdą ze Stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być wysłane przez Agencję na adres Email, a przez Kontrahenta na adres Email Agencji.

3. Agencji przysługuje prawo do rozwiązania umowy o utrzymywanie Konta w trybie natychmiastowym w przypadku:

a). braku aktywności na Koncie Kontrahenta przez okres 6 miesięcy,

b). naruszania Regulaminu przez Kontrahenta, pomimo wezwania do zaprzestania wystosowanego przez Agencję z udzieleniem 7 dniowego terminu,

c). wskazanym w Regulaminie.

4. Umowa o realizację Usługi wygasa w przypadku braku płatności ze strony Kontrahenta:

a). do końca dnia następującego po dniu złożenia zamówienia na realizację Usługi w przypadku płatności następujących nad podstawie § 4 ust. 10 powyżej,

b). po upływie 7 dni od dnia płatności następujących na podstawie § 4 ust. 11 powyżej

5. Agencja ma prawo do odstąpienia od Umowy o realizację Usługi do momentu ostatecznej akceptacji projektu graficznego Karty Menu, jeśli Kontrahent wybierze sposób płatności, o którym mowa w § 4 ust. 12 powyżej, pomimo braku stosownych ustaleń z Froneri.

6. Agencja ma prawo do odmowy realizacji Usługi lub odstąpienia od jej realizacji, w przypadku gdy Kontrahent narusza Regulamin w zakresie, w którym odnosi się on do realizacji Usługi, pomimo wezwania go do zaprzestania naruszenia i upływu 7-dniowego terminu. W przypadku, gdy do odstąpienia dochodzi już po przyjęciu projekt graficznego do druku, Agencja uzyskuje prawo do odszkodowania w wysokości całości wynagrodzenia za wykonanie Usługi.

7. Kontrahent ma prawo odstąpienia od umowy o realizację Usługi w każdym momencie do ostatecznej akceptacji projektu graficznego Kart Menu, jednakże Agencja zachowuje prawo do całości wynagrodzenia za realizację Usługi.

8. Kontrahent ma prawo odstąpienia od Umowy o realizację Usługi w przypadku, gdy Agencja nie wykonuje Usługi w terminie, jednakże powinien wcześniej wezwać Agencję do wykonania Usługi w terminie nie krótszym niż 7 dni. Dla uniknięcia wątpliwości prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku opóźnienia w doręczeniu Kart Menu Kontrahentowi.

§ 8.

POUFNOŚĆ

1. trony zobowiązują się traktować jako poufne i nie ujawniać stronom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy drugiej ze Stron. W szczególności tajemnicę przedsiębiorcy stanowią ceny produktów umieszczanych na Kartach Menu, nazwy tych produktów, ich skład, ceny Kart Menu itd.

2. Niniejsze zobowiązanie do poufności nie będzie miało zastosowania do informacji:

a). które stały się powszechnie znane niezależnie od okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ujawniająca Strona, w szczególności dotyczy to informacji umieszczonych na Kartach Menu po ich udostępnieniu klientom Kontrahenta,

b). do których ujawnienia Strona została zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów lub przez uprawniony do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa organ administracji lub innych podmiot. W takim przypadku ujawnienie informacji powinno być ograniczone tylko do zakresu, w jakim organ administracji lub inny podmiot jest uprawniony do żądania ujawnienia informacji oraz Strona ma obowiązek poinformować o tym fakcie niezwłocznie drugą ze Stron, chyba że zabraniają mu tego działania powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzja uprawnionego do tego organu administracji lub innego podmiotu

§ 9.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, w tym grafiki, loga, hasła, układy, kompozycje tych elementów, znaki towarowe (dalej: Utwory) stanowią przedmiot praw przysługujących Agencji lub Froneri i podlegają ochronie prawnej. Regulamin reguluje kwestie praw autorskich przysługujących Agencji, natomiast nie stanowi podstawy do korzystania przez Kontrahenta z Utworów, do których prawo przysługuje Froneri. W tym zakresie kwestia praw autorskich jest uregulowana w umowie pomiędzy Kontrahentem i Froneri.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób Utworów przez Kontrahenta jest zabronione poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Złożenie przez Kontrahenta zamówienia na realizację Usługi oraz otrzymanie przez niego Kart Menu uprawnia Kontrahenta do wykorzystywania Utworów zawartych na Kartach Menu na następujących polach eksploatacji:

a.) Prezentowanie Utworów klientom Kontrahenta w lokalach, gdzie Kontrahent prowadzi działalności gospodarczą, w celu sprzedaży zawartych na Kartach Menu produktów

4. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 3 powyżej jest udzielane w formie niewyłącznej licencji na rzecz Kontrahenta. Licencja obowiązuje do momentu zaprzestania wykorzystywania przez Kontrahenta zakupionych Kart Menu lub do momentu zakończenia współpracy Kontrahenta z Froneri, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Opłata za udzielenie licencji jest zawarta w opłacie za realizację Usługi. Opłata ma charakter bezzwrotny tj. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty w przypadku nieskorzystania licencji.

§ 10.

DANE OSOBOWE

1. W związku z realizacją umowy o utrzymywanie Konta lub umowy o świadczenie Usługi może dojść do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta przez Agencję oraz Froneri. W związku z tym Agencja informuje, że jest administratorem podawanych przez Kontrahenta danych osobowych. Agencją można się skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby, jak i również emailowo na adres Email Agencji.

2. Podane przez Kontrahenta dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z RODO.

3. Przedmiotem przetwarzania mogą być następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres, adres email, NIP, REGON, nazwa.

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z prowadzeniem Konta oraz ze świadczeniem Usługi przez Agencję. Podstawą przetwarzania jest zgoda Kontrahenta, która jest udzielana dobrowolnie, jednakże jej brak może uniemożliwić świadczenie usług związanych z prowadzeniem Konta lub Usługi przez Agencję na rzecz Kontrahenta.

5. Dane mogą być także przetwarzane w celu windykacji roszczeń Agencji w stosunku do Kontrahenta. Podstawą przetwarzania jest prawnie chroniony interes Agencji.

6. Dane mogą być przetwarzane przez Froneri w celu weryfikacji, czy Kontrahent spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 12 powyżej. Przetwarzanie danych Kontrahenta przez Froneri ma charakter jednorazowy, ograniczony do weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Podstawą przetwarzania jest zgoda Kontrahenta, która jest udzielana dobrowolnie, jednakże jej brak może uniemożliwić świadczenie usług związanych z prowadzeniem Konta lub Usługi przez Agencję na rzecz Kontrahenta.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję przez okres świadczenia Usługi przez Agencję na rzecz Kontrahenta lub usługi prowadzenia Konta. Dodatkowo po zakończeniu świadczenia Usługi przez Agencję na rzecz Kontrahenta oraz usługi prowadzenia Konta, dane osobowe mogą być przetwarzane przez Agencję w okresie do przedawnienia ewentualnych roszczeń Agencji w stosunku do Kontrahenta w związku ze świadczeniem Usługi lub usługi prowadzenia Konta.

8. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Ma także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez Agencję lub Froneri. W powyższych celach może kontaktować się z Agencją przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: froneri@bezobaw.pl

9. Kontrahent ma prawo aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Kontrahenta przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych Kontrahenta przez Agencję lub Froneri, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Agencji).

10. przypadku uznania przez Kontrahenta, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu.

12.Dane Kontrahenta mogą być udostępniane w ramach realizacji celu, o którym mowa powyżej, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub przewozowe.

13.Dane Kontrahenta nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Agencji przysługuje prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Wprowadzone zmiany wiążą Kontrahenta po upływie 2 tygodni od momentu opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie dotyczą świadczonych Usług, jeśli do zmiany dojdzie już po złożeniu zamówienia przez Kontrahenta.

2. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami umowy regulującej świadczenie Usług, jeśli taka zostanie zawarta, przewagę mają postanowienia tej umowy.

3. Wszelkie spory sądowe na gruncie Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji.

4. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

a. Cookies – załącznik nr 1Cennik

BRAK

Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator Serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

- dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do Serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.


© Copyright 2020 · Froneri Polska Sp. z o.o. · All rights reserved